مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: محمد جواد محمدی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت و محیط

سمت مورد تصدی: سرپرست دفتر ریاست