معرفی مرکز

از نظر سازمان هاي آموزشي در دنيا ، مراکز توسعه آموزش حمايـتهاي تکنيکي و تخصصي را در زمينه توسعه فعاليتهاي آموزشي و اطلاعاتي براي موسسات يا سازمانهاي مسئول در گروه آموزش پزشکي فراهم مي سازند. هدف ارائه خدمات مذکور بهبود کيفيت آموزش از طريق برنامه ريزي ، ارزشيابي ، سازماندهي و پژوهش مي باشد.

اين مرکز در واقع، به عنوان مرجع و سازمان دهندة گونه اي توسعه و پيشرفت استادان، دانشجويان، پزشکان و کليه کارکنان آموزشي عمل مي کند.

حيطة ديگري که اين مرکز در آن به گونه اي کاملاً فعال عمل مي نمايد، پژوهش در آموزش است.

اين مرکز با همکاري اعضاء و کارکنان دانشگاه ، در بهبود کيفيت برنامه هاي آموزشي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکي همدان سهم بسزايي مي تواند داشته باشد.

براي نيل به اين هدف، کارگاهها و سمينارهايي را سازمان دهي کرده و مسئوليت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي را پذيرفته ايم. کارکنان اين مرکز از هرگونه درخواست براي همکاري با افراد، دپارتمانها، دانشکده ها و مؤسسات تابعة دانشگاههاي داخل و خارج کشور ، استقبال مي نمايند.

 

رسالت مرکز :

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشکده علوم پزشکي اسدآباد که در اين اساسنامه (( مرکز )) ناميده مي شود به عنوان يکي از واحدهاي تخصصي معاونت آموزشي، عمده ترين وظيفه خود را ارتقاء کيفيت آموزش نظري و کاربردي در سطح دانشگاه دانسته و با ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه در راستاي ارتقاءسلامت اهتمام مي ورزد و خود را متعهد مي داند که نسبت به فراهم آوردن بستر مناسب توسعه از طريق جديد ترين و موثرترين فناوري ها بر اساس نيازهاي جامعه تلاش نمايد. اين مرکز در راه تحقق اهداف خود، مديريت کيفيت تعالي مدار را با تاکيد بر افزايش رضايتمندي، به عنوان اولين اولويت خود محسوب ميکند و مصمم است بر اساس مسائل مورد توجه مجامع بين المللي مرتبط و وزارت متبوع، موضوعات زير را با بهترين کيفيت پيگيري نمايد.

1- ارتقاي توانمندي مدرسان دانشگاه

2- ارزشيابي آموزشي

3- پژوهش در عرصه هاي آموزشي

4- ارتقاء كيفيت و کميت برنامه هاي آموزش مداوم

5- مديريت و رهبري آموزشي

6- ارتقاء کيفيت برنامه هاي آموزشي

اهداف مرکز:

1- ارتقاء توانمندي هاي گروههاي هدف در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي

2- طراحي نظام ارزشيابي مناسب براي فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مديريت آموزشي با هماهنگي دفتر نظارت و سنجش حوزه معاونت آموزشي دانشگاه.

3- هدايت، حمايت و انجام پژوهش هاي مبتني بر آموزش.

4- همكاري در طراحي و تدوين برنامه هاي آموزش مداوم (مبتني بر دانش روز، استانداردها و نيازهاي جامعه) به منظور افزايش سطح توانمندي و مهارتهاي فني و رفتاري فارغ التحصيلان گروههاي پزشکي.

5- ارتقاء کيفيت برنامه هاي آموزشي از طريق برنامه ريزي آموزشي و برنامه ريزي درسي با تاکيد بر آموزش مبتني بر نياز هاي جامعه.

6- حفظ و ارتقاء توانمندي هاي علمي و رفتاري دانشجويان با تاکيد بر استعدادهاي درخشان و دانشجويان آسيب پذير.

ج) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه يک سازمان علمي دولتي است و داراي شخصيت حقوقي ميباشد كه لازم است چارت اعتبارات مناسب آن تهيه و به تصويب مراجع قانوني برسد .