آئین نامه ها و فرم ها:

 آئین نامه طرح های پژوهشی دانشکده دانلود فایل
 اعضای معاونت تحقیقات و فناوری دانلود فایل
 اولویت های پژوهشی دانلود فایل
 آئین نامه شورای پژوهشی دانشکده دانلود فایل
 فرم پروپوزال  دانلود فایل
 فایل گزارش نهایی دانلود فایل
 فرم درخواست پاداش دانلود فایل
 فرم رضایت نامه دانلود فایل
 فرم قرارداد دانلود فایل
 فرم همکاری با سایر دانشگاه ها دانلود فایل
 فلوچارت گردش کار طرح های پژوهشی دانلود فایل
 فلوچارت نحوه پرداخت مبلغ قرارداد دانلود فایل
 نحوه ادرس دهی دانلود فایل