برگزاری وبینار اعتبار بخشی کلان منطقه 3

در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی