حضور سرکار خانم دکتر دارابی و سرکار خانم حیدری در سمینار آنلاین amee live 2019 اتریش به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه