نشست مجازی معاونین و مدیران آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش دانشکده