برگزاری کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی با تدریس مدیر آموزش و تحقیقات خانم دکتر دارابی