برگزاری جلسه توجیهی برنامه عملیاتی توسط آقای احمدی پناه کارشناس برنامه عملیاتی معاونت آموزشی