حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات در دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیک

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز