برگزاری مرحله دوم آزمون پایان دوره صلاحیت بالینی (فاینال ) دانشجویان پرستاری

در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد