برگزاری جلسه کمیته ترفیع با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات ،خانم ازقندی به عنوان نماینده معاونت توسعه

و آقایان ناوخاصی و کریمی در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی