مسئول واحد

کارشناس اداره امور خوابگاه ها

نام و نام خانوادگی: ابراهیم قادری

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت

سمت :کارشناس اداره امور خوابگاه ها