مسئول واحد

مسئول واحد کانون ها و تشکلات دانشجویی معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم قادری

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت

سمت :کارشناس کانون ها و تشکل های دانشجویی