معرفی کارکنان

نام ونام خانوادگی: محمد جواد محمدی

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت محیط

سمت : مدیریت دانشجویی و فرهنگی