معرفی کارشناس واحد

نام و نام خانوادگی: هادی سالم

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی  حسابداری

سمت:  کارشناس واحد تربیت بدنی