مسئول واحد

مسئول امور رفاهی و امور تغذیه معاونت آموزشی

نام ونام خانوادگی :خانم سعیده رضایی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

سمت :کارشناس امور رفاهی