معرفی کارشناس واحد

مسئول امور تغذیه و امور رفاهی معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: سعیده رضایی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

سمت: کارشناس واحد تغذیه