سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا
دریافت فایل اتصال به اینترنت

 

۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری پایانی سفر رخ می دهد

#سلامت_همه_آفاق_در_سلامت_توست
#نوروزتان_سلامت

✔️ روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد