آئین‌ نامه داخلی هیأت امناء دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
اصلاحیه آئین‌ نامه داخلی هیأت امناء دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
 اصلاحیه  آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
 آيين نامه اداري ،استخدامی اعضاي هيات علمي دانشگاهها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
 اصلاحیه آيين نامه اداري ،استخدامی اعضاي هيات علمي دانشگاهها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
 آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
 اصلاحیه آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود فایل
 آئين نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری دانلود فایل
 اصلاحیه آئين نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری دانلود فایل
آيين نامه تشکیل هیأت عالی جذب دانلود فایل

آئین نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پذیرش دانشجوی خارجی

دانلود فایل

آئین نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشی

دانلود فایل

آئین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی

دانلود فایل