پزشکان عمومی

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 نوع تخصص

 1

 دکتر غلامرضا وکیلیان نائینی

 پزشک عمومی

 2

 دکتر فرامرز نیازی

 پزشک عمومی

 3

 دکتر سجاد اخوان

 پزشک عمومی

 4

دکتر مهدیه یوسف نیا

 پزشک عمومی

 5

 دکتر افشین جمالی

 پزشک عمومی

 6

 دکتر معصومه تقی زاده

 پزشک عمومی

 7

 دکتر رویا دهنوی

 پزشک عمومی

 8

دکتر مجید صفویان

 پزشک عمومی

 9

 دکتر طيبه  كاتبي

 پزشک عمومی

 10

 دكتر شهلا قيصري

 پزشک عمومی

11

دکتر نسیم سرشکی

 پزشک عمومی

12

دکتر کامیار محمدزاده

 پزشک عمومی

13

دکتر سمیه شفیعی

 پزشک عمومی