مسئول بخش

نام و نام خانوادگی: زهرا سالم

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت مورد تصدی: مسئول بخش اطفال

تلفن داخی بخش : ۲۸۶