مسئول بخش

نام و نام خانوادگی :مهري صفري

تحصیلات: ارشد پرستاری

سمت مورد تصدی: مسئول بخش سی سی یو

پزشکان متخصص :دكتر بهرامی،خانم دكترشاه زماني

تعداد تخت فعال :6تخت

تلفن داخلی بخش 221

 

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- ویزیت روزانه توسط متخصصین

۲- تحویل وتحول بالینی بیماران در هر شیفت بر اساس کاردکس

۳- بررسی نظافت بخش - نظافت یونیت بیماران بستری و ترخیص شده

۴- انجام مراحل پذیرش وترخیص بیماران طبق دستورالعمل

۵- تهیه و تنظیم کارت دارویی و کاردکس

۶- تست علایم حیاتی - انجام اقدامات درمانی بر اساس دستور پزشک

۷- تنظیم و ثبت برنامه ماهیانه پرسنل

۸- پیگیری آزمایشات و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گرافی

۹- دارو درمانی و سرم تراپی بیمار