مسئول بخش

نام و نام خانوادگی : شهناز برزگر

تحصیلات: کارشناس پرستاری

سمت مورد تصدی: مسئول بخش داخلی

پزشکان متخصص :دکتر رضایی -دكتر افروخته-دكترشرانجانی-دکترحسینی

تعداد تخت فعال : 36تخت

تلفن داخی بخش : 225

ساعات ملاقات : ۱۴الی 16

 

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- ویزیت روزانه توسط متخصصین

۲- تحویل وتحول بالینی بیماران در هر شیفت بر اساس کاردکس

۳- بررسی نظافت بخش - نظافت یونیت بیماران بستری و ترخیص شده

۴- انجام مراحل پذیرش وترخیص بیماران طبق دستورالعمل

۵- تهیه و تنظیم کارت دارویی و کاردکس

۶- تست علایم حیاتی - انجام اقدامات درمانی بر اساس دستور پزشک

۷- تنظیم و ثبت برنامه ماهیانه پرسنل و همچنین محاسبه اضافه کاری و ضریبکارایی

۸- پیگیری آزمایشات و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گرافی

۹- دارو درمانی و سرم تراپی بیمار