مسئول بخش

نام و نام خانوادگی: لیلا کیهانی

تحصیلات: لیسانس

سمت مورد تصدی: مسئول بخش

پزشکان متخصصدکتر رضایی-دكتر افروخته-دكترشرانجانی-دکترحسینی

تعداد تخت فعال6 تخت

تلفن داخی بخش: 317

 

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- ویزیت روزانه توسط متخصصین

۲- تحویل وتحول بالینی بیماران در هر شیفت بر اساس کاردکس

۳- بررسی نظافت بخش - نظافت یونیت بیماران بستری و ترخیص شده

۴- انجام مراحل پذیرش وترخیص بیماران طبق دستورالعمل

۵- تهیه و تنظیم کارت دارویی و کاردکس

۶- تست علایم حیاتی - انجام اقدامات درمانی بر اساس دستور پزشک

۷- تنظیم و ثبت برنامه ماهیانه پرسنل

۸- پیگیری آزمایشات و انجام آزمایشات پاراکلینیکی