مسئول اورژانس

نام و نام خانوادگی: ابوذر کاظمی

مدرک تحصیلی: کارشناس

سمت مورد تصدی: مسئول اورژانس

تعداد تخت فعال 10 تخت

تلفن داخلی : 222

 

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

تریاژ بیماران- پانسمانهای سوختگی و دیگر پانسمانها- نوار قلب - بخیه و پانسمان - سرم تراپی - تزریقات - شسشتوی معده - سونداژمثانه- اقدامات بیماران تحت نظر- اعزام و انتقال بیماران - CPR