مسئول بخش

مسئول بخش زایمان و مامایی

نام و نام خانوادگی: رقیه ترکمنی قطب  

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

سمت مورد تصدی: مسئول بخش زایمان و مامایی

پزشکان متخصص : 2 نفر

تعداد تخت فعال : 11تخت

تلفن داخی بخش : 242

ساعات ملاقات : ۱۴:۳۰ الی ۱۶

 

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

در این بخش تمامی مادران باردار اورژانسی و غیراورژانسی پس از انجام معاینات سرپایی و اطلاع به پزشک متخصص برحسب مورد ترخیص شده ویا بستری می شوند.