مسئول بخش

نام و نام خانوادگی: زهره صوفی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت مورد تصدی: مسئول بخش زنان

تعداد تخت فعال:  22 تخت

پزشکان متخصص : ‌2 نفر زنان

ساعات ملاقات : ۱۴:۳۰ الی ۱۶

 

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

تحویل بیماران از شیفت شب

چک کردن البسه بیماران شامل ملحفه و پیراهن

تنظیم برنامه های پرسنل

ویزیت بیماران

نظارت بر نظافت بخش