مسئول بخش

نام و نام خانوادگی: معصومه هادیان

مدرک تحصیلی: کارشناس اتاق عمل

سمت مورد تصدی: مسئول اتاق عمل جنرال