با حضور دکتر مخصوصی رئیس دانشکده؛

اعتبار بخشی ملی بیمارستان حضرت قائم(عج) آغاز شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، صبح امروز با حضور ارزیابان کشوری، اعتبار بخشی ملی بیمارستان حضرت قائم(عج) آغاز شد.

در ابتدای این ارزیابی، طی جلسه‌ای با حضور دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، دکتر حیدری و دکتر شفیقیان

معاونین؛ توسعه و درمان، ریاست، مدیریت و مسئولین بیمارستان به ارزیابان کشوری، خیر مقدم گفته شد.

این ارزیابی در راستای بهبود کیفیت و طی دو روز ادامه خواهد داشت.