این ارزیابی در راستای بهبود کیفیت و طی دو روز ادامه خواهد داشت.