دانشکده علوم پزشکی

آدرس: 

اسدآباد، نبش میدان امام، دانشکده علوم پزشکی

کدپستی:

6541743896

واحدهای مستقر: 

  1. معاونت توسعه مدیریت و منابع شامل مدیریت امور مالی، اداره منابع انسانی، اداره امور پشتیبانی و خدمات رفاهی، گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد، گروه توسعه و تحول سازمان واقع در طبقه اول ساختمان غربی
  2. درمانگاه شماره 1 واقع در زیرزمین ساختمان غربی
  3. حوزه ریاست شامل دفتر ریاست و روابط عمومی، اداره حراست، اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی، آمار و مدارک پزشکی، مدیریت غذا و دارو، اداره امور آزمایشگاهی، اداره آمار و فناوری اطلاعات، امور پرستاری، معاونت درمان واقع در طبقه اول ساختمان شرقی
  4. اداره نظارت و اعتبار بخشی، واحد تجهیزات پزشکی، واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر، اداره نظارت بر مواد غذایی- آرایشی و بهداشتی، واحد درمان بیماری ها، امور مامایی، اتاق جلسات و دبیرخانه واقع در طبقه همکف ساختمان شرقی
  5. آزمایشگاه 

شماره تماس واحدهای دانشکده:

 

اداره آمار و فناوری اطلاعات، اداره امور آزمایشگاه ها، مراکز تشخیصی درمانی 081-33124427
ریاست، مدیریت غذا و دارو 081-33122499
دبیرخانه 081-33125938
واحد درمان بیماری ها 081-33115414
معاونت توسعه 081-33115415
امور مالی 081-33114959
امور اداری 081-33115015