معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: مژگان دلفانی

تحصیلات: لیسانس پرستاری

سمت: كارشناس واحدآموزش و توانمندسازی

سوابق: سوپروايزر آموزشي وسوپروايزر آموزش سلامت

تاريخ شروع به كار واحدآموزش به بيمار: 1395/06/01

شماره تماس: 33115630-081

هدف: اجراي برنامه هاي خود مراقبتي  به بيمارران در جهت ارتقائ سطح سلامت ودر  راستاي برنامه بهبود كيفيت واجراشدن استانداردهاي اعتباربخشي در بيمارستانها ميباشد.