مسئول واحد

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی نجفی

سمت مورد تصدی: سرپرست دفتر حوزه ریاست