مسئول واحد

 

نام و نام خانوادگی: حسن کرمی پایدار

سمت مورد تصدی: رئیس دفتر حوزه ریاست