معرفی معاون آموزشی

 

نام و نام خانوادگی: 

تحصیلات: 

سمت: معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

تلفن معاونت آموزشی :08133132015