به همت واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان برگزار شد؛

"جلسه آموزشی اهمیت بهداشت دهان و دندان و وارنیش تراپی و پدیکلوزیس"

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

جلسه آموزشی اهمیت بهداشت دهان و دندان و وارنیش تراپی و پدیکلوزیس به همت

واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

برگزار گردید.

در این جلسه که در مدرسه شهید بداغی برگزار شد؛ خانم هوشمندی کارشناس مسئول

واحد بهداشت دهان و دندان در مورد اهمیت بهداشت دهان و دندان و وارنیش تراپی مطالب مفیدی جهت شرکت کنندگان در این جلسه ارائه داد.

همچنین در ادامه مهندس رضا سلیمانی کارشناس مسئول واحد بهداشت مدارس در رابطه با پدیکلوزیس و نکات بهداشتی نکات کاربردی و آموزشی را جهت والدین دانش آموزان ارائه نمود.