ارتقای سلامت دهان و دندان تعداد بیش از ۱۲ هزار نفر

دانش آموز اسدآبادی زیر ذره بین متخصصین بهداشت

 

طرح ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ۱۴-۶ سال با سه هدف اصلی؛ آموزش،

پیشگیری و درمان به همت معاونت بهداشتی دانشکخیرآباد پزشکی اسدآباد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

در این طرح مرحله اول وارنیش فلوراید تراپی دانش آموزان ۱۴-۶ سال در آبان و آذر ماه

سال تحصیلی ۹۹-۹۸ انجام گردید.

این طرح در سطح شهرستان اسدآباد با پوشش ۹۶ درصدی به تعداد ۱۱۳۰۹ نفر از دانش آموزان ابتدایی و پایه هفتم و ۸۳۱ نفر از دانش آموز پیش دبستانی توسط بهورزان و مراقبین دهان و دندان

(بخش خصوصی) و زیر نظر معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد صورت گرفت.

طرح ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ۱۴-۶ سال با سه هدف اصلی؛ آموزش، پیشگیری و درمان به همت معاونت بهداشتی دانشکخیرآباد پزشکی اسدآباد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، در این طرح مرحله اول وارنیش فلوراید تراپی دانش آموزان ۱۴-۶ سال در آبان و آذر ماه سال تحصیلی ۹۹-۹۸ انجام گردید.

این طرح در سطح شهرستان اسدآباد با پوشش ۹۶ درصدی به تعداد ۱۱۳۰۹ نفر از دانش آموزان ابتدایی و پایه هفتم و ۸۳۱ نفر از دانش آموز پیش دبستانی توسط بهورزان و مراقبین دهان و دندان

(بخش خصوصی) و زیر نظر معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد صورت گرفت.