به همت واحد مدارس، دهان و دندان و مبارزه انجام شد؛

"مراقبت و آموزش کلیه دانش آموزان در خصوص پدیکلوزیس و دهان و دندان"

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

مراقبت و آموزش کلیه دانش آموزان در خصوص پدیکلوزیس و دهان و دندان به

همت واحد مدارس، دهان و دندان و مبارزه انجام گردید.

در این جلسه که در مدرسه دخترانه نبوت انجام شد، معاینه کلیه دانش آموزان

در این خصوص توسط خانم‌ها؛ هوشمندی و فشی و آقایان؛ رضا سلیمانی و

ایوب سلیمانی صورت گرفت.

همچنین جلسه آموزشی جهت کارکنان مدرسه و دانش آموزان برگزار شد.