به همت گروه بهداشت خانواده برگزار شد؛

"کارگاه شیوه زندگی سالم در میانسالی (تغییر رفتار)"

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

کارگاه شیوه زندگی سالم در میانسالی (تغییر رفتار) به همت گروه بهداشت خانواده

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

این کارگاه جهت بهورزان در ۳ گروه با تدریس خانم ولایی در سالن جلسات معاونت بهداشتی

تشکیل شد.