جهت خانواده زندانیان شهرستان اسدآباد برگزار شد؛

کارگاه HIV-AIDS

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسداباد 

 کارگاه HIV-AIDS جهت خانواده زندانیان شهرستان اسدآباد در محل کمیته امداد

با تدریس علی مرسلی کارشناس ایدز شهرستان و با همکاری آقای ترک کارشناس

کمیته امداد برگزار شد