مسئول حراست

نام و نام خانوادگی: کامران تشکینی

تحصیلات: لیسانس مبارزه با بیماری ها

سمت: مسئول اداره حراست