اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار کرد؛

کارگاه آموزشی پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

 

اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی اسداباد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات نمود.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این کارگاه برای کارشناسان فناوری اطلاعات دانشکده و رابطین این اداره در حوزه‌های مختلف و معاونت های دانشکده برگزار شد.

رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده سروش عافیتی مهرورز در این خصوص گفت؛

این کارگاه جهت تسهیل و تسریع در تهیه پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات و در راستای آموزش‌های مداوم کارکنان انجام می‌شود و کسب این آموزش‌ها برای کارکنان و کارشناسان این اداره در مواقع بحران ضروری است.