معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: طاهره فروغ

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت

سوابق:

مسئول آمار بیمارستان قائم (عج)

مسئول تصادفات و کارشناس ثبت پرونده های ترافیکی

مسئول صدورموالید(گواهی ولادت)

سابقه ی کار در واحد ترخیص

سابقه ی کار در واحد درآمد بیمارستان

مسئول سامانه ی pwkara (ثبت ورود وخروج )

مسئول بررسی و ثبت حسابهای نقدی صندوقداران