معرفی اداره و مدیریت

اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی از تیرماه سال 1396 بدنبال استقلال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و پس از تشکیل معاونت درمان ، با انتصاب سرپرست اداره راه اندازی گردید. و سپس با انتقال معاونت درمان به ساختمان جدید و جذب نیرو، گسترش یافت. هم اکنون این اداره با واحد های درمان بیماری ها ، اقتصاد درمان ، تحول سلامت و نظام پرداخت ، مامایی ، تعالی خدمات بالینی ، روانپزشکی و درمان اعتیاد ، سطح بندی خدمات درمانی و آمار و مدارک پزشکی مشغول ارائه خدمات می باشد.

نام و نام خانوادگی: مرتضی جعفری

تحصیلات: فوق لیسانس پرستاری

سوابق فعالیت:

 • پرستار بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان اسدآباد
 • مسئول بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) اسدآباد
 • مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امیرالمومنین (ع) اسدآباد
 • مسئول واحد ADR بیمارستان امیرالمومنین (ع) اسدآباد
 • مدیر بیمارستان امیرالمومنین (ع) اسدآباد
 • مدیر بیمارستان قائم (عج) اسدآباد
 • معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان اسدآباد
 • معاون شبکه بهداشت و درمان اسدآباد
 • سرپرست مرکز بهداشت اسدآباد
 • سرپرست اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
 • کارشناس امور پرستاری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
 • سرپرست اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد