معرفی مسئول واحد

اداره مامایی از آذر ماه سال 1396بدنبال استقلال دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از دانشگاه علوم پزشکی همدان و پس از تشکیل معاونت درمان راه اندازی گردید در حال حاضر با حضور یک کارشناس اداره می گردد.

 

نام و نام خانوادگی: نسیبه جمشیدی

تحصیلات: کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

سوابق فعالیت ها:

طرح خدمت نیروی انسانی (قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان )از سال 1391 تا سال 1393 به مدت 24 ماه در بلوک زایمان بیمارستان قائم (عج)

سابقه 28 ماه خدمت به عنوان مامای طرح پزشک خانواده در مرکز بهداشتی و درمانی رزن (روستا های غینرجه ،درجزین و مرکز شهری قروه در جزین)و همچنین در مرکز چنار علیاء در دانشکده اسدآباد

سابقه مربی دانشجویان ترم هشتم مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان جهت کاراموزی در عرصه بارداری و زایمان به مدت یکسال در بلوک زایمان بیمارستان قائم (عج)

از آذر ماه 1396 کارشناس مامایی معاونت درمان دانشکده و از ابتدای تیرماه کارشناس کمیسیون پزشکی دانشکده