معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: مژگان قره باغی

رشته تحصیلی: پرستاری

مدرک تحصیلی:  کارشناسی

پست سازمانی: رئیس خدمات پرستاری

محل خدمت: دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، معاونت درمان، واحد تحول نظام سلامت و پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان و پزشکان

عناوین کسب شده:

پرستار نمونه در سال 72

پرستار نمونه در سال 82

بانوی منتخب سال 89

واحد نمونه سال 84 شهرستان اسدآباد در نهمین جشنواره شهید رجایی در گروه وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری

کارشناسان نمونه در اجرای موفق برنامه های تحول اداری در جشنواره سراسری شهید رجایی سال 82 و 83

سوابق خدمتی :  ( مسئوليت هاي ابلاغي و اجرايي در طول خدمت )

ردیف

عنوان مسئولیت

مدت

1

سرپرستار اتاق عمل

1 سال

2

سوپروایزر آموزشی

ا سال

3

سرپرستار بخش زنان

5/2 سال

4

مدیر خدمات پرستاری

5/3 سال

5

مدیر داخلی بیمارستان

8 ماه

6

مدیر داخلی بیمارستان

ا سال

7

مدیر خدمات پرستاری

5 سال

8

مسئول بهداشت خانواده

3 سال

9

مدیر بیمارستان قائم(عج)

15 ماه