مسئول واحد

 

نام و نام خانوادگی: ناهید سوزنی

تحصیلات: کارشناس مدارک پزشکی

 

سوابق فعالیت:

  • مسئول بخش مدارک پزشکی بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد از سال 1387 تا کنون
  • سوپروایزر رایانه بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد از سال 1387 تا 1394
  • مسئول روابط عمومی بیمارستانهای قائم(عج) و امیرالمومنین (ع) شهرستان اسدآباد، سال 1392
  • کارشناس آمار و مدارک پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد،1397