معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: سوده ترابیان

تحصیلات: کارشناس امور تغذیه