دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

مسئول واحد

 

 

نام ونام خانوادگی : مصطفی هوشمندی شجاع

 سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی