مسئول واحد

 

 

نام ونام خانوادگی : مصطفی هوشمندی شجاع

 سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی