رئیس اداره

 

نام ونام خانوادگی : آقای مصطفی هوشمندی شجاع

سوابق تحصیلی:

- کاردان مبارزه با بیماریها

– کارشناس بهداشت عمومی

 – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سوابق اجرائی :

مربی آموزشگاه بهورزی 1388-1386

مسئول  روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 1387- 1386

مسئول مرکز بهداشتی درمانی شماره 2    1392-1391

مسئول امور اداری مرکز بهداشت 1394-1392

مسئول واحد مدیریت خطر بلایا 1396-1393

مدیر امور عمومی بیمارستان  1397-1396

مسئول بسیج جامعه پزشکی   تاکنون – 1392

مسئول امور ایثارگران شبکه    تاکنون – 1386

شرح وظایف :

مطالعه، بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی 

تلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز

نظارت بر صدور احکام پرسنلی، کارکنان، بازنشستگان و وظیفه بگیران

برآورد نیروی انسانی موردنیاز و اخذ مجوزهای استخدامی بر اساس اولویت ها و نیازها

تامین منابع انسانس لازم برای ارائه خدمات مربوط به نیروهای طرح پزشکان و پیراپزشکان

ارتقاء و بهبود وضعیت اطلاعات پرسنلی از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی کارکنان

برنامه ریزی و نظارت به برنامه های آموزشی کارکنان

برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای کارگزینی

هماهنگی با سایر مسئولین دانشکده درجهت پیشبرد اهداف

انجام سایر امور مربوطه طبق مقررات براساس هماهنگی با مافوق