دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

رئیس اداره

 

نام ونام خانوادگی : احمد اکبری شایگان

سوابق تحصیلی:

- کاردان کامپیوتر

– کارشناس امور فرهنگی

سوابق اجرائی :

- مسئول IT بیمارستان 1396-1394

- مسئول امور اداری بیمارستان 1399-1395

شرح وظایف :

مطالعه، بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی 

تلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز

نظارت بر صدور احکام پرسنلی، کارکنان، بازنشستگان و وظیفه بگیران

برآورد نیروی انسانی موردنیاز و اخذ مجوزهای استخدامی بر اساس اولویت ها و نیازها

تامین منابع انسانس لازم برای ارائه خدمات مربوط به نیروهای طرح پزشکان و پیراپزشکان

ارتقاء و بهبود وضعیت اطلاعات پرسنلی از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی کارکنان

برنامه ریزی و نظارت به برنامه های آموزشی کارکنان

برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای کارگزینی

هماهنگی با سایر مسئولین دانشکده درجهت پیشبرد اهداف

انجام سایر امور مربوطه طبق مقررات براساس هماهنگی با مافوق