نام و نام خانوادگی: اکبر باوندپور

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی بهداشت حرفه ای

سمت: کارشناس آموزش

نام و نام خانوادگی: نرگس حیدری

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

سمت: کارشناس آموزش

تلفن اداره آموزش: 08133132014